Når du skal starte et aksjeselskap, må du lage stiftelsesdokumenter som forklarer hva selskapet er og hva det skal drive med. Slik gjør du det.

stiftelsesdokumenter

For å starte et AS må du sende inn stiftelsesdokumenter. Et stiftelsesdokument er en protokoll fra stiftelsesmøtet, og skal blant annet inneholde informasjon om hvem som eier aksjer, hvor selskapet holder til og hva selskapet skal drive med. Dokumentet skal signeres av de som har aksjer i selskapet og starter opp bedriften. 

Her er dokumentene eierne må utarbeide før aksjeselskapet kan registreres offisielt. De sendes til Brønnøysund sammen med registreringsmeldingen.

Maler for dokumentene kan du laste ned, for eksempel fra Altinn, og redigere selv. En raskere og enklere måte er å bestille dem ferdig utfylt og kvalitetssikret fra Starte-AS.no

Start aksjeselskap nå

Dette er innholdet i stiftelsesdokumentene:

Protokoll fra stiftelsesmøtet

Når gründerne bestemmer seg for å starte et AS kan det kalles et stiftelsesmøte. Referatet fra dette møtet er et viktig dokument når det nye selskapet skal registreres hos det offentlige. Dokumentet kalles for stiftelsesdokumentet.

På stiftelsesmøtet avgjøres det nye selskapets grunnleggende egenskaper, som f.eks. hvor det skal ha hovedkontor, hvor mange aksjer det skal ha, og hva hver aksje skal koste ved oppstart.

Grunnleggerne bestemmer også hvem som skal sitte i styret, være styreleder og daglig leder, og hvor mange aksjer hver av deltakerne skal ha.

Referatet fra møtet skal signeres av alle grunnleggerne, og sendes inn til Brønnøysundregistrene sammen med en rekke vedlegg. Starte-AS sin stiftelsesmøteprotokoll inneholder alle punktene som kreves for at stiftelsen skal bli godkjent.

Åpningsbalanse

Dette er en oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld i selskapet ved oppstart. 

Åpningsbalansen er kortfattet og enkel for selskaper som kun har penger som aksjekapital, og stiftelsesutgifter som gjeld, når de blir etablert.

Men dersom det skal tas inn gjenstander, eiendom, e.l. som en del av aksjekapitalen, såkalt tingsinnskudd, må en revisor godkjenne den. I slike tilfeller holder det ikke lenger at banken bekrefter at aksjekapitalen er betalt inn. Eiendelene må takseres korrekt, og derfor må revisoren også bekrefte hvor mye aksjekapital som er tilført selskapet ved oppstart.

Se også artikkelen om revisorbekreftelse ved oppstart.

Vedtekter

Med mindre vedtektene sier noe annet, krever aksjeloven to tredjedels flertall i generalforsamlingen for å få endret dem. Vedtektene er et signert dokument som lister opp i paragraf- eller punktform hva eierne er blitt enige om når det gjelder hvordan AS-et skal drives.

Minstekravet til vedtekter ved oppstart er at disse punktene dekkes: Selskapets forretningsadresse, foretaksnavn, hvor stor aksjekapitalen skal være, og aksjenes pålydende. Også en nøye beskrivelse av hvordan styret skal opptre, og hvordan man skal forholde seg til kjøp og salg av selskapets aksjer, hører med i vedtektene.

Les også: Slik finner du et bra firmanavn

Vedtektene vedtas første gang på den konstituerende generalforsamlingen. Aksjeloven stiller krav til hvilke punkter som må være med som et minimum. Senere kan vedtektene endres av generalforsamlingen dersom det er behov for det. Endringer i vedtektene skal sendes inn til staten slik at de til enhver tid er oppdaterte. Dette kan gjøres i Altinn.

Endringer i vedtektene eller andre selskapsdokumenter skal sendes inn til Brønnøysundregistrene via Altinn eller per post.

Aksjeeierbok

Aksjeeierboka viser hvem som til enhver tid innehar eierskapet av aksjene i et AS. Informasjonen må holdes oppdatert både hos selskapet selv, og i Brønnøysund. Dette gjøres ved å sende inn endringer til Altinn.

For små AS med få eiere er det nok å skrive en enkel liste av eierne, og hvor mange aksjer den enkelte har. Store selskaper bruker elektroniske registre som evt. er knyttet opp mot børshandel.

Aksjeeierboka er et vedlegg til stiftelsesdokumentet, og skal sendes inn til Brønnøysund sammen med de andre stiftelsesdokumentene. Endringsmeldinger sendes inn via Altinn eller per post innen 1. februar hvert år, eller oftere dersom ønskelig. Aksjonærregisteroppgaven er skjemaet som skal brukes i Altinn.

Revisorbekreftelse ved tingsinnskudd

Revisorbekreftelse er nå bare nødvendig hvis aksjekapitalen skal tilføres selskapet i noe annet enn penger.

Hvis kapitalinnskuddet skal gjøres helt eller delvis i gjenstander som f.eks. maskiner, såkalt tingsinnskudd, må det settes en godkjent takst.

Registrer deg på Starte-AS og få stiftelsesdokumenter ferdig utfylt 

Registrer selskapet på Starte-AS.no ved å fylle ut registreringsskjema, og vi tar oss av jobben med å opprette stiftelsesdokument og andre lovpålagte dokumenter. Når dokumentet er klart vil du motta det på e-post, og kan enkelt sende videre til banken slik at du kan sette inn aksjekapital.

Etter at aksjekapitalen er på plass, sender du Starte AS bekreftelse fra banken. Starte AS fullfører deretter registreringen og du og andre eventuelle aksjonærer vil kunne signere i Altinn. 

Bestill AS nå

NB! Selv om det er gratis å registrere selskap gjennom Starte-AS, har Brønnøysundregistrene en registreringsavgift alle må betale. Du vil motta faktura fra Brønnøysundregistrene når registreringen er ferdig.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!