Her er dokumentene eierne må utarbeide før aksjeselskapet kan registeres offisielt. De sendes til Brønnøysund sammen med registreringsmeldingen.

Maler for dokumentene kan du laste ned, for eksempel fra Altinn, og redigere selv. En raskere og enklere måte er å bestille dem ferdig utfylt og kvalitetssikret fra Starte-AS.no

Protokoll fra stiftelsesmøtet

Når gründerne bestemmer seg for å starte et AS kan det kalles et stiftelsesmøte. Referatet fra dette møtet er et viktig dokument når det nye selskapet skal registreres hos det offentlige. Dokumentet kalles for stiftelsesdokumentet.

På stiftelsesmøtet avgjøres det nye selskapets grunnleggende egenskaper, som f.eks hvor det skal ha hovedkontor, hvor mange aksjer det skal ha, og hva hver aksje skal koste ved oppstart.

Grunnleggerne bestemmer også hvem som skal sitte i styret, være styreleder og daglig leder, og hvor mange aksjer hver av deltakerne skal ha.

Referatet fra møtet skal signeres av alle grunnleggerne, og sendes inn til Brønnøysundregistrene sammen med en rekke vedlegg. Starte-AS sin stiftelsesmøteprotokoll inneholder alle punktene som kreves for at stiftelsen skal bli godkjent.

Åpningsbalanse

Dette er en oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld i selskapet ved oppstart. Aksjeloven krevde tidligere at revisor måtte bekrefte denne, men det er ikke lenger påbudt etter 1.juli 2013.

Åpningsbalansen er kortfattet og enkel for selskaper som kun har penger som aksjekapital, og stiftelsesutgifter som gjeld, når de blir etablert.

Men dersom det skal tas inn gjenstander, eiendom, e.l. som en del av aksjekapitalen, såkalt tingsinnskudd, må en revisor godkjenne den. I slike tilfeller holder det ikke lenger at banken bekrefter at aksjekapitalen er betalt inn. Eiendelene må takseres korrekt, og derfor må revisoren også bekrefte hvor mye aksjekapital som er tilført selskapet ved oppstart.

Se også artikkelen om revisorbekreftelse ved oppstart.

Vedtekter

Med mindre vedtektene sier noe annet, krever aksjeloven to tredjedels flertall i generalforsamlingen for å få endret dem. Vedtektene er et signert dokument som lister opp i paragraf- eller punktform hva eierne er blitt enige om når det gjelder hvordan AS-et skal drives.

Minstekravet til vedtekter ved oppstart er at disse punktene dekkes: Selskapets forretningsadresse, foretaksnavn, hvor stor aksjekapitalen skal være, og aksjenes pålydende. Også en nøye beskrivelse av hvordan styret skal opptre, og hvordan man skal forholde seg til kjøp og salg av selskapets aksjer, hører med i vedtektene.

Vedtektene vedtas første gang på den konstituerende generalforsamlingen. Aksjeloven stiller krav til hvilke punkter som må være med som et minimum. Senere kan vedtektene endres av generalforsamlingen dersom det er behov for det. Endringer i vedtektene skal sendes inn til staten slik at de til enhver tid er oppdaterte. Dette kan gjøres i Altinn.

Endringer i vedtektene eller andre selskapsdokumenter skal sendes inn til Brønnøysundregistrene via Altinn eller per post.

Aksjeeierbok

Aksjeeierboka viser hvem som til enhver tid innehar eierskapet av aksjene i et AS. Informasjonen må holdes oppdatert både hos selskapet selv, og i Brønnøysund. Dette gjøres ved å sende inn endringer til Altinn.

For små AS med få eiere er det nok å skrive en enkel liste av eierne, og hvor mange aksjer den enkelte har. Store selskaper bruker elektroniske registre som evt. er knyttet opp mot børshandel.

Aksjeeierboka er et vedlegg til stiftelsesdokumentet, og skal sendes inn til Brønnøysund sammen med de andre stiftelsesdokumentene. Endringsmeldinger sendes inn via Altinn eller per post innen 1. februar hvert år, eller oftere dersom ønskelig. Aksjonærregisteroppgaven er skjemaet som skal brukes i Altinn.

Revisorbekreftelse ved tinginnskudd

Revisorbekreftelse er nå bare nødvendig hvis aksjekapitalen skal tilføres selskapet i noe annet enn penger.

Hvis kapitalinnskuddet skal gjøres helt eller delvis i gjenstander som f.eks. maskiner, såkalt tinginnskudd, må det settes en godkjent takst.

Med nettjenesten Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene selv. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og tjenesten omgjør umiddelbart informasjonen til de nødvendige dokumentene. Du kan imidlertid kun starte med kontanter som aksjekapital, ikke tingsinnskudd. 

Bestill AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev