I aksjeeierboka ajourføres opplysninger om hvem som har eierskapet i et AS. Alle aksjonærer skal være registrert, og opplysningene må holdes oppdatert både hos selskapet og i offentlige registre dersom aksjer bytter eier.

I store AS og ASA (allmennaksjeselskaper, altså børsnoterte selskaper) føres aksjeeieropplysningene digitalt, knyttet opp mot for eksempel børshandel. En digital aksjebok gjør det enklere å kalle inn alle eiere til generalforsamling, og å holde person- og firmaopplysninger ajour.

For små AS med få eiere holder det med en enkel opplisting på papir av eierne, og hvor mange aksjer den enkelte har. Aksjeeierboka er et vedlegg til stiftelsesdokumentet, og skal sendes inn til Brønnøysund sammen med de andre stiftelsesdokumentene.

Alle aksjeeiere skal oppføres med fødselsdato, eller D-nummer for utenlandske aksjeeiere. Hvis eieren er et foretak må organisasjonsnummer oppgis.

Her på Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos staten.

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev