Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Aksjeeierbok

I aksjeeierboka ajourføres opplysninger om hvem som har eierskapet i et AS. Alle aksjonærer skal være registrert, og opplysningene må holdes oppdatert både hos selskapet og i offentlige registre dersom aksjer bytter eier.

I store AS og ASA* føres aksjeeieropplysningene digitalt, knyttet opp mot f.eks. børshandel. En digital aksjebok gjør det enklere å kalle inn alle eiere til generalforsamling, og å holde person- og firmaopplysninger ajour.

For små AS med få eiere holder det med en enkel opplisting på papir av eierne, og hvor mange aksjer den enkelte har. Aksjeeierboka er et vedlegg til stiftelsesdokumentet, og skal sendes inn til Brønnøysund sammen med de andre stiftelsesdokumentene.

Alle aksjeeiere skal oppføres med fødselsdato, eller D-nummer for utlendinger. Hvis eieren er et foretak må organisasjonsnummer oppgis.

*) Allmennaksjeselskaper, dvs. børsnoterte selskaper.

Her på Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos staten.

«« Tilbake til oversikten