Marte Vasbotten

Generalforsamling er aksjeselskapets øverste myndighet. Her møtes alle aksjonærene (eierne) for å ta overordnede avgjørelser for selskapets fremtidige virksomhet.

Hvis selskapet kun har én eier, utgjør denne personen generalforsamlingen alene. Det er likevel noen krav som skal følges, uavhengig av hvor mange som utgjør generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen skal ifølge Aksjeloven holdes minst en gang i året. Den ordinære generalforsamlingen holdes maks seks måneder etter at regnskapsåret er ferdig, altså senest 30. juni.

Generalforsamlinger holdes som regel som et fysisk møte. Men det kan også foregå via Skype eller lignende tjenester hvis aksjonærene er enige om denne fremgangsmåten.

LES OGSÅ: Alt du trenger å vite om før og etter oppstart i aksjeselskap.

Hvem kan kalle inn til generalforsamling?

Det er styret som kaller inn til generalforsamlingen. Styret må sende en skriftlig innkallelse til alle aksjeeiere senest en uke før møtet. Innkallelsen skal inneholde tid, sted og hvilke saker som skal behandles.

Ved en ordinær generalforsamling skal styret også sende ut årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning til alle aksjonærene senest en uke før møtet. Da har de tid til å se over alt før de skal stemme i selve generalforsamlingen.

Hva gjør man på en generalforsamling?

Under generalforsamlingen behandles aktuelle saker. På den ordinære generalforsamlingen må de blant annet godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og eventuelt utdeling av utbytte. De skal også behandle andre saker som hører inn under generalforsamlingen, enten etter lov eller i følge vedtektene.

Ekstraordinær generalforsamling

Noen ganger kan det være behov for å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling. Styret eller aksjonærer som til sammen eier ti prosent eller mer av aksjene kan kreve en ekstraordinær generalforsamling. For revisorpliktige AS, kan også revisor kreve ekstraordinær generalforsamling.

Protokoll for generalforsamling

Hvert møte skal det velges en møteleder. Det trenger ikke å være en aksjeeier. Møtelederen skal føre et referat, eller en protokoll, av alle generalforsamlinger. Det skal også oppbevares på en sikker måte i hele selskapets levetid. Protokollen skal minimum inneholde:

  • Selskapets navn.
  • Dato og sted for møtet.
  • Hvem som er valgt som møteleder og underskrivere.
  • Antall aksjer representert på møtet.
  • Møtets godkjenning av innkallingen.
  • Godkjenning av årsregnskap.
  • Hvilke beslutninger som er gjort på møtet.

Møteleder og minst én annen person som velges som såkalt «underskriver» skal underskrive generalforsamlingsprotokollen (hvis du er eneste aksjonær, er det kun du som underskriver).

LES OGSÅ: Slik endrer du vedtektene i et aksjeselskap.

Hvis alle aksjonærer er enige i at det skal avholdes en forenklet generalforsamling, må dere i tillegg ta med følgende punkter:

  • Angi at saken er behandlet etter aksjeloven § 5-7.
  • Hvor mange som har avgitt stemme, og om de har stemt for eller i mot.
  • Hvilke aksjonærer som har deltatt i behandlingen av sakene dere har tatt opp på møtet.

En forenklet generalforsamling kan foregå uten at aksjonærene møtes fysisk. Møtet kan for eksempel holdes på Skype, Google Hangout, tas over e-post eller på andre måter. Møteplikt for styreleder og daglig leder på generalforsamlingen gjelder bare hvis det arrangeres et fysisk møte. Eksempel på generalforsamlingsprotokoll finner du hos Altinn.

Start aksjeselskap

Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på styremøte og generalforsamling?

I et styremøte møtes styret for å ta avgjørelser om selskapet. Styret trenger ikke å være eiere i selskapet. Under generalforsamlingen møtes alle aksjonærer (eiere). Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i selskapet.

Les mer om kravene til styremøter og generalforsamlinger.

Hva er forskjellen på generalforsamling og årsmøte?

Årsmøtet består også av eierne i selskapet. Mens generalforsamlingen har som oppgave å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, skal eierne i årsmøtet ta beslutninger om selve driften i selskapet. Det gjelder, for eksempel, å fastsette vedtekter, godkjenne styrets arbeid og velge styre.

Kan generalforsamlingen avsette styret?

Ja, dersom generalforsamlingen (eierne i selskapet) ikke er fornøyd med arbeidet til styret, kan de velge å avsette styret og velge et nytt.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!