Aksjelovens § 4-19 gir aksjeeierne rett til å overta en aksje som er i ferd med å skifte eier, eller allerede har skiftet eier. Men loven settes til side hvis det er fastslått noe annet i vedtektene.  

Forkjøpsretten utløses ved enhver form for eierskifte, når annet ikke er bestemt ved lov. Forkjøpsretten kan kreves overfor alle aksjekjøpere/erververe, unntatt en tidligere eiers personlig nærstående (verge el. l.) eller slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje.

Forkjøpsrett kan ikke kreves for bare en del av aksjene som skal overdras. Det må gjøres krav på alle aksjene samlet. Dette gjøres med en skriftlig melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet.

Alle eierne har like rettigheter til å fremme krav om forkjøpsrett. Hvis flere av eierne er interesserte i å kjøpe aksjene, skal de fordeles i forhold til hvor mange aksjer hver av eierne har i selskapet fra før. Aksjer som av en eller annen grunn ikke kan fordeles likt etter bestemmelsene i Aksjeloven, skal fordeles med loddtrekning.

<< Tilbake til artikkeloversikten

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev