Redaksjonen

Når du skal starte aksjeselskap må du ha minst 30 000 kroner i aksjekapital. Dette kravet skal forhindre useriøse aktører, og sørge for at firmaet ditt har midler til å betale for seg.

Når du skal registrere aksjeselskap trenger du:

  • minst 30 000 kroner i aksjekapital
  • minst en eier
  • en styreleder over 18 år (kan være eier)
  • en norsk adresse, enten privat eller kontor
  • legitimasjon for å åpne bankkonto
  • et godkjent firmanavn

Vi forklarer reglene som gjelder for aksjekapital under oppstarten og driften av aksjeselskapet ditt.

Hva er aksjekapital?

Når du skal starte AS, må du og eventuelt andre eiere tegne aksjer i selskapet slik at bedriften har penger til oppstart og drift. Denne summen må være minst 30 000 kroner.

Når stiftelsesdokumentet fylles ut oppgir eieren/eierne hvor mye hver aksje er verdt og hvor mange aksjer selskapet skal bestå av. Aksjekapitalens størrelse beregnes ut fra dette.

For eksempel kan et AS selge 1000 aksjer til 30 kroner per aksje (verdien aksjene har kalles aksjenes pålydende). Da vil selskapet ha en aksjekapital på 30 000 kroner. Har du flere eiere må du spesifisere hvor mange aksjer hver skal eie, og det er ikke noe krav om at dette må fordeles likt.

Kravet til minimum aksjekapital er med på å forhindre at useriøse aktører starter opp, og sørger for at aksjeselskapet er i stand til å betale regningene sine.

Aksjekapitalen må settes inn på en låst konto før selskapet kan registreres i Foretaksregisteret. Innbetalingen kan som regel bekreftes av banken pengene står i, eller av en revisor, advokat eller regnskapsfører. Pengene kan disponeres når bedriften er registrert, men aksjekapital kan ikke tas ut som utbytte.

En høy aksjekapital kan være vanskelig å skaffe, og fører til høyere risiko om selskapet skulle gå dårlig. Aksjekapitalen du mister er da større.

Men en høy aksjekapital sender også ut et signal om at du er villig til å satse og at selskapet skal vokse.

Eiendeler istedenfor kontanter

Aksjekapitalen kan også bestå av eiendeler som står for deler av kronebeløpet. Dette kalles tingsinnskudd. Men da må verdien av eiendelene være lik pengesummen, og dette må godkjennes av en revisor.

De fleste aksjeselskap vil likevel merke at de har behov for minst 30 000 kroner i kapital slik at de kan betale for registreringen av selskapet og investere i lokaler, ansatte, utstyr og lignende i oppstartsperioden. Les mer om hvorfor tingsinnskudd ikke er en god ide med minimum aksjekapital.

Aksjekapital og overkurs

Skyter du inn mer enn 30 000 kroner, kan du velge om det resterende beløpet skal regnes som aksjekapital eller overkurs. Dette må spesifiseres i stiftelsesdokumentet.

Overkurs regnes som fri egenkapital og kan brukes til å dekke kostnader eller tas ut som utbytte. Brukes overkursen til å dekke eventuelle tap, vil alt senere overskudd regnes som egenkapital på topp av aksjekapitalen og den resterende overkursen, og kan tas ut som utbytte.

Har du ikke overkurs, vil underskudd registreres som et udekket tap mot aksjekapitalen. Senere overskudd vil først og fremst brukes til å dekke tapet slik at du kommer i null – kun det som står igjen etterpå regnes som opptjent egenkapital, og kan tas ut som utbytte om du ønsker.

Regler for aksjekapital

Hvis aksjeselskapets egenkapital (eiendeler minus gjeld) ikke er høyere enn aksjekapitalen som ble skutt inn, har eierne ikke lov til å ta utbytte.

Aksjeloven § 3-4 krever også at egenkapitalen skal være forsvarlig i forhold til selskapets omfang og virksomhet. Dette begrenser eiernes rett til å ta ut penger, og er egenkapitalen for lav kan styret bli nødt til å slå selskapet konkurs.

Økning i aksjekapital

Skal noen investere i selskapet ditt må du bestemme hvor stort eierskap de skal ha og hvor mye penger de skal tilføre. Dette kalles nyemisjon, og vil si at du tilfører ny kapital til selskapet.

Dersom en investor investerer 300 000 kroner, og skal eie 50% av selskapet vil 1000 nye aksjer bli lagt til selskapets eksisterende 1000. De nye aksjene skal tilhøre investoren. Aksjenes pålydende er 30 kroner per aksje, det vil si at 30 000 kroner blir tilført aksjekapitalen (1000 nye aksjer x 30 kroner).

Resten av investeringen, 270 000 kroner, blir regnet som overkurs og kan disponeres fritt av selskapet.

Aksjene blir verdt mer

Nå har selskapet stor overkurs, 270 000, mens aksjekapitalen er på 60 000. Da ønsker gjerne investoren at noe av overkursen skal omdannes til aksjekapital, slik at pengene ikke kan tas ut som utbytte.

Overføring fra fri egenkapital til aksjekapital kalles fondsemisjon, og vil si at du reklassifiserer penger som allerede står i firmaet.

Øker du aksjekapitalen til 200 000 kroner, vil aksjenes pålydende være 100 kroner istedenfor 30 kroner – ny aksjekapital, 200 000 kroner, delt på antall aksjer, altså 2000. Den resterende overkursen blir da blir da på 130 000 kroner.

Du kan også nedsette verdien av aksjene. Les mer om nedsettelse av aksjekapital.

Slik registrerer du ditt AS

Registrerer du et AS på starte-AS.no kan du enkelt fylle ut størrelsen på aksjekapitalen og hvordan den fordeles på eierne:

Eksempel på aksjekapital

Vi hjelper deg også med skjemautfylling, slik at alt du trenger å gjøre for å starte AS er å:

  1. fylle ut et enkelt bestillingsskjema
  2. opprette bankkonto og sett inn kapital
  3. sende attest på at aksjekapitalen er betalt inn
  4. signere i Altinn når du får e-post fra oss om å gjøre det

Du mottar deretter et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene.

Start AS nå

Vi har også skrevet en guide til å starte aksjeselskap steg for steg.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!