Jostein Hakestad

Regjeringen ga i august ut en rapport om arbeidet som til nå er gjort for å redusere byråkrati og gjøre det enklere å drive bedrift, og arbeidet som fortsatt gjenstår. Blant annet står NAV for tur.

De siste årene har regjeringen gjennomført en rekke tiltak som f.eks. å senke kravet til aksjekapital ved stiftelse av AS til 30 000 kroner, digitalisering og forenkling av styrearbeid, heldigital innlevering av samordnet registermelding, og åpne for elektronisk lagring av bilag og annen dokumentasjon.

Vi har tidligere skrevet om forenklingsarbeidet som har gjort det mer fordelaktig å starte og drive AS, men ifølge den nye rapporten er det flere tiltak på vei som skal gjøre det enda lettere og billigere å drive aksjeselskap.

Tiltak som er besluttet, men ikke innført

Digitalisert rapportering

Prosessen med å gjøre obligatorisk rapportering heldigitalt er nå inne i sin andre fase. Det er hovedsakelig NAV som henger etter her, der mange skjema som bedrifter bruker, fremdeles må sendes i posten. Nå skal disse skjemaene også bli digitale.

Bedre utnyttelse av data i offentlige registre

Den betydelige datamengden i offentlige registre som Brønnøysundregistrene skal utnyttes bedre, ifølge regjeringen. Det skal også opprettes en felles katalog over alle data som er tilgjengelig i offentlig sektor, med hensikt om å identifisere muligheter for å utvikle bedre tjenester som kan senke saksbehandlingstiden for bedrifter.

Ny digital skattemelding

Den nye skattemeldingen vil etter hvert bli tilrettelagt for mer dialog med myndighetene, og gjøres enklere slik at det blir vanskeligere å levere inn feil informasjon. I tillegg vil utformingen bli så nær regnskapsoppstillingen som mulig for å eliminere dobbelt arbeid.

Tiltak som vurderes av myndighetene

Det er flere tiltak som forventes å kunne spare norske bedrifter for penger, men som fremdeles ikke er besluttet innført, eller ikke har noen dato for innføring.

Obligatorisk heldigital fakturering

EHF-formatet for fakturaer har allerede blitt populært i større bedrifter, og er obligatorisk i offentlig sektor. Likevel har ikke overgangen gått så raskt som man antok i privat sektor, spesielt i mindre bedrifter.

På sikt ønsker regjeringen likevel å se på muligheten for å gjøre det obligatorisk med elektroniske fakturaer. Dette forventes å gi innsparinger i milliardklassen, samtidig som det gjør det lettere å avdekke svindel og ulovligheter.

Færre tilsyn å forholde seg til

I reiselivsbransjen alene er det hele 18 tilsyn, og andre bransjer har tilsvarende offentlige kontrollinstanser å forholde seg til. Regjeringen ønsker å redusere antallet, og ser derfor på muligheten for sammenslåing og samling av kompetanse slik at bedrifter får færre instanser å forholde seg til.

Forenklinger i spesifikke bransjer

I finansbransjen ønsker regjeringen å styrke samarbeidet mellom finansbransjen, Altinn, NAV og Politiet, hvor det i dag er en del manuelle prosesser.

I havbruk- og fiskeribransjen så vel som oljesektoren er det også bransjespesifikk kommunikasjon mellom bedrifter og det offentlige hvor regjeringen ser betydelig potensial for innsparinger for begge parter. Et nytt samhandlingsprosjekt med oljebransjen skal på plass i løpet av 2018.

Aksjeselskap øker mest

Aksjeselskap (AS) er nå den mest økende selskapsformen i Norge.

AS er det klart foretrukne valget for alle som skal ha eget firma som hovedinntektskilde, og siden 2013 har det blitt betydelig enklere både å stifte og drive AS.

Start AS nå

Kilde: NAV.no, Regjeringen.no

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no