Aksjeselskap (AS) er den mest brukte selskapsformen i Norge. Mer enn halvparten av alle norske firmaer er aksjeselskaper, og trenden er stigende.

Aksjeselskap

Start AS nå →

Hvis du vurderer å starte et selskap, så har du kanskje hørt om selskapsformen aksjeselskap – ofte forkortet som AS.

Hvert år startes det om lag 30.000 aksjeselskaper, noe som gjør det til den nest mest populære selskapstypen i Norge etter enkeltpersonforetak (ENK).

Aksjeselskap blir betraktet som en egen juridisk enhet. Det vil si at eierne ikke er personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Derfor anbefales AS for alle som skal drive med en viss risiko, for å unngå at det vil gå ut over eiernes privatøkonomi hvis selskapet går konkurs.

AS kan ha en eller flere eiere. Eierforholdet bestemmes av aksjer. Når du stifter et AS, skal du bestemme hvor mange aksjer som skal være i bedriften, og hva verdien på disse er. Er dere flere eiere skal dere også bestemme antall aksjer hver av dere skal eie. Summen på aksjene skal minimum dekke kravet om aksjekapital på 30 000 kroner ved oppstart. 

I denne guiden får du en grundig innføring i hva et aksjeselskap er, samt hvordan du starter og driver et AS. Uavhengig om du skal starte en ny bedrift eller endre selskapsform fra ENK til AS, vil du få informasjonen du trenger for å ta en veloverveid beslutning.

Registrer et aksjeselskap med Starte-AS.no.


Hva er et aksjeselskap

Et aksjeselskap er en egen juridisk person. Det betyr at eierne ikke er personlig ansvarlige for virksomhetens forpliktelser og at det eneste de risikerer å tape er den innbetalte aksjekapitalen.

Før 2012 var minstekravet til aksjekapital 100.000 kroner, men i dag er kravet kun 30.000 kroner. Det betyr at AS også er en attraktiv selskapsform for innehavere av små selskaper (som tidligere ville registrert enkeltpersonforetak).

Dersom du planlegger å ta opp lån i bedriften må du likevel regne med noe personlig risiko. Det skyldes at bankene som regel forventer at du stiller med kausjon eller pant i fast eiendom utover selskapets verdier.


Når lønner det seg med aksjeselskap?

Det er mange årsaker til at næringsdrivende velger å starte aksjeselskaper. Blant hovedårsakene er fleksibiliteten og godene selskapsformen kan tilby.

Her er noen av fordelene og ulempene ved å starte et aksjeselskap:


Fordeler med aksjeselskap

1. Mindre risiko for eierne

I et enkeltpersonforetak risikerer du i verste fall å gå personlig konkurs dersom firmaet ditt mislykkes. Slik er det ikke i et AS.

I et aksjeselskap risikerer du som hovedregel kun å tape aksjekapitalen du har investert i selskapet. Dermed er risikoen betydelig lavere for eiere av et aksjeselskap enn innehavere av enkeltpersonforetak.

2. Muligheter for ansettelse og tilgang til sosiale goder

Som eier av et aksjeselskap har du mulighet til å ansette deg selv. Det gir deg tilgang til en rekke sosiale rettigheter, som dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger fra første dag. I et aksjeselskap har du også rett til å permittere deg selv, noe som er goder du ikke har tilgang til som innehaver av et enkeltpersonforetak.

3. Rimeligere å investere bedriftens overskudd

Aksjeselskaper er underlagt et regime som incentiviserer vekst og utvikling. Du betaler kun 22 prosent skatt av overskuddet og kan re-investere pengene i samme selskap eller andre aksjeselskaper uten å ekstrabeskatning. Les mer om hvordan du kan utsette utbytteskatt med et holdingselskap her.

4. Fleksibilitet rundt kapital og eierskap

Som eier av et aksjeselskap er det relativt enkelt å ta inn nye eiere og henter mer kapital. Du kan også selge virksomheten, noe som ikke er mulig med et enkeltpersonforetak.


Illustrasjon som viser hvordan et holdingselskap fungerer.
Med et holdingselskap kan du reinvistere fortjeneste fra selskaper du eier i andre foretak du har aksjer i – uten å utløse skatt.
Start holdingselskap

Ulemper med aksjeselskap

1. Krav til aksjekapital

En av de største ulempene med det å starte et aksjeselskap er kravet om aksjekapital. For å starte et aksjeselskap må du ha en aksjekapital på minst 30.000 kroner. For mange som vurderer å starte en liten bedrift kan dette være en investering man ikke har råd til.

2. Mer administrasjon

En annen ulempe med aksjeselskap er at det kan medføre mer administrasjon enn andre selskapsformer. I et aksjeselskap må du blant annet ha generalforsamlinger og føre protokoller som dokumenterer at generalforsamlinger og styremøter er avholdt.

En av oppgavene til generalforsamlingen er å vedta årsregnskapet. Også årsoppgjøret er mer omfattende for et AS enn for et ENK. Link til mer informasjon om årsoppgjør i AS.

3. Arbeidsgiveravgift på egen lønn

Hvis du er ansatt i ditt eget selskap, må du bedriften betale arbeidsgiveravgift av lønnen du tar ut av virksomheten. Det kan være en ulempe for mindre selskaper hvor eieren ønsker å ta ut lønn istedenfor utbytte.

4. Begrensede muligheter for utbytte gjennom året

Ettersom utbytte skal vedtas av generalforsamlingen, kan det ikke utbetales når som helst på året. Det gjør at fleksibiliteten rundt kontantuttak fra virksomheten mindre enn for eksempel i et enkeltpersonforetak hvor det ikke skilles på din og selskapets lommebok.


Hvordan starte et aksjeselskap?

Du kan starte et aksjeselskap på flere måter. Her er tre av de mest populære måtene å starte et aksjeselskap på:

  • Bruke en regnskapsfører: Mange regnskapsbyråer har egne konsulenter som kan hjelpe deg å starte selskap. Dette er en enkel måte å opprette et aksjeselskap på, men det kan fort bli ganske dyrt. En annen ulempe er at ikke hele jobben blir gjort for deg. Du må selv bestille en bedriftskonto og ordne dokumentasjon for at aksjekapitalen er overført. Hos mange banker er ventetiden flere uker.
  • Gjøre jobben selv i Altinn: Et rimeligere alternativ er å registrere selskapet selv i Altinn. Hvis du ikke har gjort det før kan det være en tidkrevende prosess. Da må du selv ta ansvar for å skrive en stiftelsesprotokoll, vedtekter og andre stiftelsesdokumenter – noe som kan være vanskelig.
  • Starte AS hos Starte-AS.no: Vi har hjulpet tusener av næringsdrivende å starte selskap. Fyll ut et enkelt skjema og signer i Altinn – resten fikser vi!

Se hvordan du registerer et aksjeselskap med Starte-AS.no:

Start AS nå →


Dokumenter som kreves for å få registrert et nytt aksjeselskap

Med Starte-AS.no slipper du å fylle ut alle de ulike stiftelsesdokumentene selv. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos myndighetene.


Aksjeselskap pris: Dette koster et aksjeselskap

Det koster 5784 kroner å starte et aksjeselskap hos Brønnøyssundregistrene.

I tillegg tar mange banker betalt for å sende deg en bekreftelse på at selskapet har mottatt aksjekapitalen fra eierne. Dette koster normalt 1000 kroner.

Du bør også regne med noen faste driftskostnader. Hvis du skal føre regnskapet ditt selv, anbefaler vi at du velger et enkelt og rimelig regnskapssystem som Conta. Det koster fra 139 kr/mnd.


Krav til aksjeselskap: Regnskap og rapportering

I et aksjeselskap er det strengere krav til regnskapsføring og rapportering enn i enkeltpersonforetak.

Alle aksjeselskaper er regnskapspliktige, som betyr at du må sende inn et årsregnskap til Regnskapsregisteret i tillegg til Skattemelding (næringsspesifikasjon) til Skatteetaten.

Hvis bedriften selger varer eller tjenester for over 50 000 kroner innen en periode på 12 måneder er den også mva-pliktig. Det betyr at du må levere mva-melding til myndighetene hver annen måned, som betyr at regnskapet ditt må være ajour minst seks ganger hvert år.


Gjøre regnskapsføringen selv

Hvis du har tid og anledning til å følge reglene som gjelder din bedrift, er det ingenting i veien for å føre regnskapet selv.

Conta er et av Norges mest populære regnskapsprogrammer og brukes av over 50 000 små og mellomstore bedrifter. Når du laster opp et bilag i Conta, vil systemet automatisk komme med forslag til hvordan du skal registrere det i regnskapet, noe som gjør at at regnskapsføringen går raskt og effektivt.

Fordeler med Conta sitt regnskapsprogram:

  • Et av Norges rimeligste regnskapssystem
  • Gratis kvitteringsapp som du kan bruke til å sende kvitteringer rett til regnskapet
  • Gratis regnskapskurs, slik at du har full kontroll
  • Ferdig utfylt MVA-melding
  • Regnskapsførere i hele landet
  • Webinarer og kurs flere ganger i måneden


Skatt i aksjeselskap: Dette bør du vite

Du og aksjeselskapet regnes som to skattesubjekter som må betale skatt.

Bedriften må betaler 22 % skatt på sitt overskudd og du må betale skatt på det du tar ut i utbytte eller lønn som ansatt i eget aksjeselskap.

Nye aksjeselskap må melde forventet overskudd til Skatteetaten i skjemaet Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt (RF-1097). Etter det blir forskuddsskatten beregnet ut fra tidligere år. Du får melding av Skatteetaten i januar det året skatten skal betales. Da får du en innbetalingsblankett med konto og KID-nummer som du skal bruke for betalingen.

Les mer om skatt i aksjeselskaper i eget blogginnlegg.


Ofte stilte spørsmål om aksjeselskap

Hvor mye egenkapital trenger jeg for å starte as?

Du trenger 30.000 kroner i aksjekapital for å starte et aksjeselskap. Aksjekapitalen kan brukes til å dekke selskapets kostnader som etableringsavgiften til Brønnøysundregistrene på 5784 kroner.

Må jeg ta ut lønn fra AS?

Hvis du er ansatt i ditt eget AS trenger du ikke ta ut lønn eller utbytte. Det bestemmer du selv. Merk at når du ikke kan ta ut mer enn markedslønn når du skal ta ut lønn.

Kan man ta ut lønn fra holdingselskap?

Ja. Dersom du eier aksjer gjennom et aksjeselskap (holdingselskap) og ikke tar ut utbytte privat, så er utbyttet tilnærmet skattefritt (eller 0,66 %). Hvis du eier mer enn 90 prosent av selskapet som deler ut utbytte, er det ingen skatt på dette utbyttet.


Start AS nå →

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!