Aksjeselskap (AS) er den mest brukte selskapsformen i Norge. Mer enn halvparten av alle norske firmaer er aksjeselskaper, og trenden er stigende.

grundere

Looking for information in English? Read «How to incorporate in Norway».

Kort oppsummert er AS selskapsformen som bør velges av alle som skal ha eget firma som hovedinntektskilde. For de som skal drive næring i tillegg til fast jobb i en annen bedrift, er som oftest enkeltpersonforetak (ENK) godt nok.

I januar 2020 estimerte SSB at det fantes 240 406 AS i Norge. Dette utgjør 57 prosent av alle foretak.

I aksjeselskap har ikke eierne personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Organisasjonsformen blir betraktet som en egen juridisk enhet. Derfor anbefales AS for alle som skal drive med en viss risiko, for å unngå at eiernes personlige økonomi må ta støyten hvis bedriften skulle gå under. I et AS kan eieren ansette seg selv, og får dermed bedre sykepenge- og trygdeordninger enn om vedkommende skulle være eier av eget ENK.

Hvis aksjeselskapet går dårlig kan eierne kun tape aksjekapitalen, og kreditorer kan ikke gå etter eierne som privatpersoner. (Unntaket her er hvis det er blitt gjort noe klanderverdig etter aksje- eller straffeloven.)

Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret har det overordnede ansvaret for økonomien, og tilsetter daglig leder, ofte kalt administrerende direktør.

AS er godt egnet som holdingselskap for andre selskaper, f.eks. selskaper som startes sammen med andre.

For å starte et AS kreves det en aksjekapital tilsvarende 30 000 kroner eller mer.

Les den ultimate guiden til å starte og drive AS.

Fordeler med AS oppsummert

 • Du kan være ansatt i din egen bedrift og få rett til dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger fra dag én. Selskapet betaler de første 16 dagene, Folketrygden resten.
 • Status som ansatt gir deg minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift enn tilsvarende for næringsdrivende
 • Lav risiko, ikke personlig ansvar for gjeld.
 • Blir tatt seriøst. Viser tyngde.
 • Fleksibelt med tanke på å få inn ny kapital og nye eiere etter hvert.
 • Ingen personbeskatning på overskudd som står i selskapet. Se punktet «Skatteplanlegging» nedenfor.
 • Slipper å dokumentere bygge- og anleggskontrakter overfor Arbeidstilsynet.
 • Som ansatt i eget AS har du rett til å permittere deg selv med dagpenger.
 • Reiser, diett og skattefri bilgodtgjørelse etter Statens satser. Dette er ikke mulig med enkeltpersonforetak.
 • Fridager for syke barn, ferie og feriepenger. Trekkes som utgifter i selskapet.
 • Skatteplanlegging: Du kan bruke selskapet som sparebøsse og unngå løpende skattlegging. Ingen utbytteskatt før man velger å ta ut penger fra selskapet, kun selskapsskatt av overskudd. Reinvesteringer i andre selskaper eller eiendom er skattefritt.
 • AS-et kan være eier i andre selskaper og motta skattefritt utbytte. Derfor er det populært med holdingselskaper som brukes til kun å eie aksjer i andre foretak. Gevinst fra utbytte eller omsetning av aksjer skattlegges ikke før aksjonærene i eierselskapet bestemmer at pengene skal tas ut. Også konsernbidrag kan gi fordeler med skatteutjevning i en struktur som omfatter et holdingselskap og driftsselskap(er). Les mer om holdingselskap.
 • Ingen krav til revisjon av årsregnskapet for mindre AS som ikke inngår i et konsern. Les mer om når revisorplikt inntreffer.

Ulemper med AS

 • Flere formaliteter å forholde seg til. Heldigvis varsles stadig flere forenklinger av aksjeloven og prosedyrene rundt AS.
 • Arbeidsgiveravgift må betales både av din egen lønn, og av lønn til andre ansatte. Satsen er 14,1 prosent (utkantstrøk har lavere satser).
 • Regler om utbytte i henhold Aksjeloven § 8-1 hindrer løpende uttak av midler fra selskapet.
 • Mulig høyere utgifter til regnskapsføring og årsoppgjør.

Dokumenter som kreves for å få registrert et nytt aksjeselskap

Med Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene selv. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos myndighetene.

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no