Marte Vasbotten

Feriepenger utbetales i stedet for lønn når de ansatte tar ferie. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sette av feriepenger i året før ferien.


Året før ferien kalles opptjeningsåret. Det er da du som bedriftseier eller daglig leder må sette av feriepenger for dine ansatte. Hvor mye du skal sette av avhenger av hvor lang ferie de ansatte har krav på, og hva de har i lønn.

Som eier av aksjeselskap må du være ansatt for å motta lønn og feriepenger. Bedriften må sette av feriepenger selv om du er eneste ansatt i eget AS.

Hvor mye feriepenger skal jeg sette av?

Hvor mye feriepenger de ansatte skal ha avhenger av:

1. Hvor lang ferie de skal ha i ferieåret

Ifølge ferieloven har ansatte krav på 25 virkedagers ferie. Mandag til lørdag regnes som virkedager uavhengig stillingsprosent. Jobber du 50 prosent og har tre ukers sammenhengende ferie har du brukt 15 feriedager, selv om du kun har vært borte 7,5 arbeidsdager.

Men mange er omfattet av en tariffavtale eller en arbeidsavtale som forlenger ferien til 30 dager. En 30 dagers ferie tilsvarer 5 ferieuker av 6 dager.

Ansatte over 60 skal også ha én ekstra uke ferie, utover det de andre ansatte har krav på.

Satsen er satt i ferieloven §10: ansatte med 25 dagers ferie skal ha 10,2 prosent av lønnen, og de over 60 skal ha 12,5 prosent. Har du en avtale som forlenger ferien til 30 dager gjelder 12 prosent av lønnen, og er du i tillegg over 60 er det 14,3 prosent.

2. Hva de ansatte har i lønn i opptjeningsåret

Dette regnes med når feriepengene skal beregnes:

  • bruttolønn
  • bonuser og provisjoner, basert på den ansattes egen arbeidsinnsats
  • overtidsbetaling
  • sykepenger som arbeidsgiver har betalt (de første 16 dagene av sykdom)

Reiseutgifter, diettutgifter og godtgjørelser slik som telefon eller internett, regnes ikke med. Det gjør heller ikke feriepenger utbetalt i opptjeningsåret.

Feriepengegrunnlaget for den ekstra ferieuken for personer over 60 er maksimalt 6G. Se satser på NAV.no.

Ansatte som ikke hadde inntekt i opptjeningsåret har fortsatt krav på ferie, men ikke på feriepenger. De kan som regel velge om de vil ta ferie eller ikke, men hvis virksomheten stenger i ferieperioden, må de ta fri uten feriepenger.

Når skal pengene utbetales?

Feriepengene skal ifølge ferieloven utbetales siste lønningsdagen før ferien, men de ansatte kan også kreve å få de utbetalt senest én uke før de tar ferie, uansett når på året det er.

Mange arbeidsgivere velger å betale feriepengene i en fast måned, som regel juni, og da holde igjen vanlig lønn denne måneden. Hvis ansatte tar ferien i, for eksempel august, får de vanlig lønn den måneden.

Eksempel på utbetaling av feriepenger

Den måneden feriepengene utbetales, holder du igjen vanlig lønn. Men, siden én måned utgjør 26 virkedager og mange har krav på 30 virkedagers ferie, må du trekke litt mer enn bare månedslønnen. NB! En 30 virkedagersferie, er ikke det samme som 30 dagers ferie. Dette er fordi virkedagene regnes mandag-lørdag.

Siden det er snakk om fire dagers forskjell, trekker du i tillegg 4/26 deler av en månedslønn.

La oss si at du har en ansatt med krav på 30 dagers ferie. De tjente 480 000 kroner i fjor, og har en brutto månedslønn på 40 000 kroner.

Slik beregner du utbetalingen av feriepengene, inkludert trekk i lønn:

Bruttolønn i fjor (minus den måneden og de fire dagene de fikk feriepenger) x 12 % – (4/26 brutto månedslønn dette året) =

Det vil si at den ansatte skal ha:

(433 848 x 12 %) – ((40 000 / 26) x 4) = 45 908 kroner i feriepenger

Feriepenger ved permittering

I utgangspunktet gjelder de samme reglene for feriepenger til ansatte i arbeid som for ansatte som er permittert. Men det er noen ting som er annerledes og må tas hensyn til.

Ansatte som er permittert har ikke lønn å trekke fra på feriedagene når utbetalingen av feriepengene skal skje. En mulighet det kan være å utbetale feriepenger for antall feriedager når ferien avvikles samtidig som det blir trekk i lønn for tilsvarende antall feriedager. Gjør du dette samtidig som feriedagene avvikles trenger du ikke ha en etterregning ved slutten av året.

Har den ansatte avviklet feriedager i forkant av permitteringen må det etterregnes. For å komme ajour bør disse dagene da trekkes fra feriepenger tilgode ved første feriepengeutbetaling.

Du kan også betale ut den ansatte sine feriepenger i juni uten at det gjennomføres trekk for kommende feriedager, men inkluderer de tidligere avviklede feriedagene. Feriepenger erstatter lønn på feriedagene, og du kan derfor trekke i lønn etter hvert som feriedagene avvikles.

NB! Er du ansatt og permittert må feriedager meldes fra om via meldekortet til NAV. Det vil ikke bli utbetalt dagpenger for disse dagene. Husk at får du utbetalt penger i juni så skal disse dekke lønnsbortfall ved senere avviklede feriedager hvis du ikke fikk trekk i utbetalingen.

Skal jeg trekke skatt?

Feriepenger er en type lønn, og bedriften din må derfor både trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift på pengene.

Det er anbefalt å bruke et lønnssystem hvis du har ansatte. Et godt lønnssystem, vil hjelpe deg å holde oversikt over hvor mye feriepenger du har satt av, og hvor mye skatt og arbeidsgiveravgift som skal trekkes hver måned, inkludert fra feriepengene.

Det er vanlig å trekke litt mer skatt av de andre lønningene i ferieåret, slik at feriepengene utbetales uten skattetrekk. Dette er tatt med i beregningen av den ansattes skattekort.

Hvis du utbetaler feriepenger det året de er opptjent, for eksempel hvis den ansatte slutter, skal du trekke skatt av feriepengene på det tidspunktet. Da utbetales feriepengene som regel siste lønningsdag før den ansatte slutter.

Selskapet ditt får skattefradrag på feriepenger på lik linje med vanlig lønn.

Du trenger ikke å sette av feriepengene på en egen konto.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!