Redaksjonen

Er ansatte syk eller skadet i mer enn 16 dager, er det staten som tar over ansvaret for å betale ut sykepenger. Dokumentasjonskravet er likt for både korte og lengre sykemeldinger. Dette er kravene for sykepenger.

For å kunne få sykepenger må man være arbeidsufør, enten på grunn av fysisk eller psykisk sykdom eller skade. Du som arbeidsgiver dekker de første 16 dagene av sykemeldingen, mens NAV overtar hvis det tar lengre tid for den ansatte å bli frisk. Også vikarer og ekstrahjelper har krav på sykepenger.

Hvis du er ansatt i eget AS, har du samme krav på sykepenger som alle andre arbeidstakere.

Minst fire uker jobb

Før man kan få sykepenger må man ha vært i jobb i minst fire uker. Det holder ikke at den syke jobbet fire uker for et år siden, minimumsperioden må ha utspilt seg umiddelbart før han/hun ble arbeidsufør.

I tillegg krever staten at den syke taper pensjonsgivende inntekt som følge av sykdommen/skaden. Inntektsgrunnlaget, som sykepengene skal regnes ut fra, må utgjøre minst halvparten (50 prosent) av statens grunnbeløp (G).

Les også: Regne ut sykepenger for enkeltpersonforetak

Dokumentasjon fra legen

Arbeidsuførheten må alltid dokumenteres med en legeerklæring. Dette er et av kravene for å få sykepenger. En kiropraktor e.l. kan levere erklæring for sykdommer eller skader som har direkte med muskel- eller skjelett å gjøre. Kiropraktorer og manuellterapeuter kan skrive ut sykemeldinger for maksimalt 12 uker. Leger kan skrive ut lengre sykemeldinger, men arbeidstaker kan få sykepenger for maksimalt 52 uker.

Arbeidsgiver kan protestere

Du har som arbeidsgiver et spesielt ansvar for å vurdere sykemeldingen, og kan overprøve legens avgjørelse. Det er likevel NAV som har det siste ordet.

Hvis du skal påklage avgjørelsen må du sende brev til den ansatte og vise til folketrygdloven § 8-4 første ledd, med en forklaring på hvorfor du som arbeidsgiver mener den ansatte ikke har krav på sykepenger. I lovens § 8-22 står det at det er NAV som skal vurdere saken, og de skal også legge ut for sykepenger som arbeidsgiver i utgangspunktet ikke er villig til å betale ut.

Kopi av brevet må også sendes til den ansattes NAV-avdeling, og til den ansattes lege. Det er til slutt en rådgivende lege hos NAV som vurderer dokumentasjonen som hentes inn. Siste ankeinstans for arbeidsgiver er Ankenemda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Les også: Dette må du tenke på når du skal ansette i selskapet ditt.

Tidspunkt for sykemelding

Det er først når skjemaet “Vurdering av arbeidsmulighet/Sykemelding” er fylt ut av legen, at NAV kan begynne å betale ut sykepenger. Sykemeldingen gis vanligvis bare fra den datoen den ansatte har sin første legetime. Men fås ikke time på dagen, kan legen gi sykemelding fra den dagen den ansatte ringte inn på telefon. Dette forutsetter naturlig nok at den ansatte kommer seg til legen innen noen få dager etter telefonsamtalen.

Arbeidsgiverperiode

Hvis den ansatte blir syk igjen før det har gått 16 dager etter at han eller hun er tilbake på jobb, er det ikke arbeidsgiver som skal dekke sykepengene. Personen blir da tatt direkte hånd om av NAV.

Ble den ansatte frisk igjen halvveis i arbeidsgiverperioden, men sykemeldes igjen før det har gått 16 kalenderdager, skal den nye perioden telle med i den forrige arbeidsgiverperioden. Egenmeldingsperioden på tre dager teller alltid med i arbeidsgiverperioden.

Hvordan betale ut sykepenger

Sykepenger som selskapet betaler, altså de første 16 dagene av sykeperioden, rapporteres på a-meldingen og inkluderes sammen med lønnskjøringen i regnskapet.

Du skal altså kjøre lønn og betale ut helt som vanlig!  

Hvordan bokføre sykepenger

Lønnskjøringer fra Conta sitt lønnssystem bokføres med kun et klikk i regnskapet. Du trenger dermed ikke å bokføre noe manuelt. Alt havner automatisk på riktig konto i regnskapet.

Hvis arbeidsgiver skal fortsette å betale ut sykepenger, kjøres dette som lønn og bokføres automatisk. Verken lønnskjøringen eller bokføringen skal ha noen spesiell lønnsart eller føringer.

Hvis bedriften får refusjon fra NAV, skal dette rapporteres i a-meldingen.

Er det NAV som betaler ut sykepenger etter de første 16 dagene, skal ikke firmaet føre noe i regnskapet.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!