Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Dette kreves for å starte aksjeselskap

 • Verdier for minst 30 000 kroner i penger og/eller gjenstander, til aksjekapital*.
 • Minst en eier, kan være en person eller et firma.
 • En styreleder over 18 år. Samme person kan være både eier og styreleder.
 • Norske personnummer eller D-nummer for styremedlemmer og andre rolleinnehavere i firmaet.
 • En norsk gateadresse, kan være privat eller et kontor (postadresse kan være i utlandet).
 • Godkjent legitimasjon til å åpne firmakonto i banken.
 • Et godkjent firmanavn.

*) Som aksjekapital er det mulig å bruke kun penger, en kombinasjon av penger og fysiske gjenstander, eller kun gjenstander. Gjenstandene (tingsinnskuddet) må verdidokumenteres med enten kjøpskvitteringer for ting som er nyere enn 3 måneder, eller uttalelse fra nøytral takstmann (bilforhandler, dataforhandler, e.l.). På Starte-AS.no kan du kun starte AS med penger som aksjekapital.

Starte-AS.no kan brukes av deg som:

 • Vil starte AS raskt og uten hodebry.
 • Vil betale aksjekapitalen i penger.

Hvis du vil benytte tingsinnskudd, kontakt regnskapsføreren vår, Regnskapshjelp AS, som hjelper mange små og mellomstore firma med regnskapene sine og som er eksperter i å tilpasse tjenestene til firmaet ditt.

Det er Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) som regulerer hvordan et AS skal drives. Loven krever blant annet at:

 • Selskapet avholder generalsforsamling og styremøte minst en gang årlig.
 • Selskapet fører regnskap etter Bokføringsloven og -forskriften.
 • Selskapet utarbeider årsregnskap som sendes regnskapsregisteret i Brønnøysund.
 • Selskapet holder aksjeeierboken løpende oppdatert.
 • Selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten.
 • Utdeling av verdier fra selskapet bare skjer etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, osv.

Med Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene selv. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos staten.

«« Tilbake til «Slik virker det»