Marte Vasbotten

Aksjeselskap (AS) er den mest brukte selskapsformen i Norge. Mer enn halvparten av alle norske bedrifter er aksjeselskap, og trenden er stigende.

Looking for information in English? Read «How to incorporate in Norway».

For de som vurderer å starte opp en ny virksomhet, vil det i mange tilfeller være lurt å velge aksjeselskap som selskapsform. Skal du drive næring i tillegg til fast jobb i annen bedrift, eller skal drive alene med få kostnader, er ofte enkeltpersonforetak (ENK) godt nok.

I januar 2020 estimerte SSB at det fantes 240 406 AS i Norge. Dette utgjør 57 prosent av alle foretak.

Aksjeselskap blir betraktet som en egen juridisk enhet. Det vil si at eierne ikke er personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Derfor anbefales AS for alle som skal drive med en viss risiko, for å unngå at det vil gå ut over eiernes privatøkonomi hvis selskapet går konkurs. Hvis et aksjeselskap går konkurs, vil eierne kun tape aksjekapitalen og kreditorer kan ikke gå etter eierne som privatpersoner (unntaket er hvis det har blitt gjort noe klanderverdig etter aksjeloven eller straffeloven). 

I et AS kan eierne ansatte seg selv, som gjør at de har samme rettigheter på sykepenger, trygdeordninger og lønn som en vanlig ansatt. 

Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret har det overordnede ansvaret for økonomien. Det skal velges styre i alle aksjeselskap, selv i små bedrifter med kun en eier og ingen ansatte. Det er mulig å sitte alene i et styre. Se alle krav til styremøter og generalforsamlinger.

AS kan ha en eller flere eiere. Eierforholdet bestemmes av aksjer. Når du stifter et AS, skal du bestemme hvor mange aksjer som skal være i bedriften, og hva verdien på disse er. Er dere flere eiere skal dere også bestemme antall aksjer hver av dere skal eie. Summen på aksjene skal minimum dekke kravet om aksjekapital på 30 000 kroner ved oppstart. 

Les den ultimate guiden for hvordan starte aksjeselskap

 12 fordeler med AS

 1. Lav risiko, du har ikke personlig ansvar for selskapets gjeld. 
 2. Du kan være ansatt i din egen bedrift, og få rett til dagpenger og sykepenger fra dag én. Selskapet betaler de første 16 dagene, Folketrygden resten.
 3. Ved å være ansatt får du minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift enn tilsvarende for næringsdrivende. 
 4. Viser tyngde, og blir oppfattet som en seriøs aktør. 
 5. Fleksibelt med tanke på å få inn ny kapital og eiere. 
 6. Ingen personbeskatning på overskuddet som står i selskapet. 
 7. Som ansatt i eget AS har du rett til å permittere deg selv med dagpenger, hvis aksjeselskapet havner i en posisjon hvor det er nødvendig. 
 8. Reiser, diett og skattefri bilgodtgjørelse etter Statens satser. Dette gjelder ikke for ENK. 
 9. Du får lønn, ferie og feriepenger når du er ansatt i eget selskap. 
 10. Skatteplanlegging: Du kan bruke selskapet som sparebøsse og unngå løpende skattlegging. Ingen utbytteskatt, før du tar utbytte kun selskapsskatt av overskudd. Dette gjør det enklere å reinvestere pengene. 
 11. Et aksjeselskap kan være eier i andre selskap og motta skattefritt utbytte. Les mer om holdingselskap.
 12. Ingen krav til revisjon av årsregnskapet for mindre AS som ikke inngår et konsern. Les mer om revisjonsplikt

Ulemper med AS

 • Flere formaliteter å forholde seg til. 
 • Arbeidsgiveravgift skal betales av lønn til ansatte, inkludert deg selv hvis du som eier er ansatt i selskapet. Satsen er på 14,1 prosent (noen steder har lavere sats). 
 • Regler om utbytte i henhold til Aksjeloven § 8-1 hindrer løpende uttak av midler fra selskapet.
 • Mulig høyere utgifter til regnskapsføring og årsoppgjør. 

Dokumenter som kreves for å få registrert et nytt aksjeselskap

Med Starte-AS.no slipper du å fylle ut alle de ulike stiftelsesdokumentene selv. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos myndighetene.

Start AS

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev